mevamevo: (Default)

    ru:
Сегодня я получил pdf-файл свежего выпуска «Beletra Almanako» (это весьма козырный литературный альманах на эсперанто), в котором опубликован мой перевод (с предисловием и комментариями) волошинского стихотворения «Дом поэта». Жутко рад и доволен, буду считать это моим нынешним magnum opus’ом на эсперанто :). Детали раскрывать пока не стану (есть надежда, что почта сумеет доставить мне и его бумажный вариант, тогда похвастаюсь уже с парочкой фотографий), но уже сейчас искренне поблагодарю alauxdo и vmel (которые в своё время сделали ряд ценных замечаний по поводу перевода), а также всех ЖЖшных комментаторов, которые помогали мне уяснить смысл отдельных строк волошинского оригинала и высказывали своё мнение по поводу отдельных эсперантских оборотов, которые я использовал в переводе. Подробности ещё будут!

    eo:
Hodiaŭ mi ricevis la pdf-dosieron de la freŝa «Beletra Almanako», en kiu aperis mia traduko (kun la enkonduko kaj komentoj) de la fama voloŝina versaĵo «La domo de l' poeto». Mi estas ege ĝoja kaj kontenta, kaj de nun konsideros ĉi tradukon mia Esperanta magnum opus :). La detalojn mi dume ne malkaŝos (ekzistas la espero, ke poŝto ja sukcesos liveri al mi ĝian paperan varianton, kaj mi do fanfaronos ankaŭ per unu-du fotoj), sed jam nun mi volas sincere danki al alauxdo kaj vmel (kiuj siatempe faris kelkajn valorajn rimarkojn pri la traduko), kaj ankaŭ al ĉiuj VĴ-komentantoj, kiuj helpis al mi kompreni la sencon de kelkaj linioj de la voloŝina originalo kaj esprimis sian opinion pri kelkaj E-taj parolturnoj, kiujn mi uzis en la traduko. La detaloj sekvos!

mevamevo: (Default)

Ne estis mi tie,
Preĝante plorpie,
Katenis min sklave Siberio.
La famon ne brue,
Nur poste, malfrue,
Simile al eĥo de mortkrio
Mallonga sciigo alportis:
«La Majstro mortis!»

      eo:
Hieraŭ estis la centa mortdatreveno de la Majstro. La dato estas, kompreneble, ne tro ĝoja, eĉ se la pasinta jarcento iom mildigis ĝian pezon. La vivo de Zamenhof estis ja malfacila kaj iusence eĉ tragika, la krueleco de la mondo mortotretis liajn altajn idealojn: kio povas esti pli tragika por konvinkita pacifisto, ol morti en la naskiĝ-urbo, okupita de invadantoj? Liaj ideoj ne trovis siatempe iom vastan apogon, eĉ pri la estonteco kaj daŭripovo de sia plej fama kaj sukcesa kreaĵo — Esperanto — li neniel povis esti certa sur la mortolito (ve, eĉ nun la lingvo konstante alfrontas ne nur objektivajn malfacilojn, sed eĉ la kontraŭnaturan kaj plej stultan malakceptemon)...

Tamen la hieraŭa dato estas samtempe ankaŭ ĝoja kaj eĉ venka. Ja vere — Esperanto supervivis sian kreinton je 100 (cent!) jaroj, estante daŭre uzata kaj evoluanta. Kio povas esti pli objektiva pruvo de tio, ke almenaŭ unu kreaĵo de la Majstro rezultis plej sukcesa kaj vivipova? Kio povas pli bone subteni la esperon, ke liaj ideoj ne estis plene utopiaj kaj ke en la mondo daŭre troveblas idealistoj revantaj pri la interpopolaj paco kaj amikeco? Fine, kio povas esti pli granda monumento (eĉ se nemateria) al la Majstro, ol miaj (kaj tiuj de multaj aliaj esperantistoj) modestaj kaj foje konfuzitaj linioj, per kiuj ni hodiaŭ omaĝas la Homon en la lingvo, vivigita de li?

Bonan memoron al la Majstro! Gratulojn, kuraĝon kaj obstinon al ĉiuj pacbatalantoj!


      ru:
Вчера отмечалась сотая годовщина смерти Лазаря Заменгофа. Дата, разумеется, не особо радостная, даже если минувшее столетие несколько и смягчило её груз. Жизнь Заменгофа была и трудной, и в каком-то смысле даже трагической, жестокость мира растоптала его высокие идеалы: что может быть более трагическим для убеждённого пацифиста, чем скончаться в родном городе, оккупированном захватчиками? Его идеи не нашли в своё время сколь-либо широкой поддержки, даже в будущем и жизнестойкости своего самого известного и успешного творения — языка эсперанто — он не мог быть уверен находясь на смертном одре (увы, и сейчас этот язык постоянно наталкивается не только на объективные сложности, но и на совершенно противоестественное и глупое неприятие)...

Однако вчерашняя дата является одновременно и радостной, и даже победной. Действительно — эсперанто пережил своего создателя на 100 (сто!) лет, будучи по-прежнему используемым и развивающимся. Что может послужить более объективным доказательством тому, что как минимум одно детище Заменгофа вышло весьма успешным и жизнеспособным? Что может сильнее поддержать надежду о том, что его идеи не были совершенно утопическими и что в мире по-прежнему встречаются идеалисты, мечтающие о мире и дружбе между народами? Наконец, что может служить лучшим памятником (даже если и нематериальным) Заменгофу, чем мои (и многих других эсперантистов) скромные и, порой, спутанные строки, которыми мы отдаём дань памяти Человеку на языке, которому он дал жизнь?

Светлая память нашему Маэстро! Поздравляю всех наших «мирных бойцов» и желаю им смелости и упорства!


mevamevo: (Default)

      eo:
La jam kelkfoje menciita de mi priastronomia paĝaro heavens-above.com (se vi forgesis, pri kio temas, relegu mian malnovan blogeron) spertis utilan novigon: de nun ĝi priskribas ankaŭ la atendatajn sun-eklipsojn! Jes ja, en la reto troveblas multaj retejoj kapablaj je tio, sed heavens-above denove sukcesis prezenti ĉion en tre simpla, originala kaj facile komprenebla maniero. Vizitu kaj ĝuu! Rekomendindas registriĝi, ĉar la registriĝo havigos al vi la eblon precize indiki vian observo-lokon (pro kio grave dependas la prognozoj de la paĝaro) kaj poste reuzi tiujn datumojn sen la bezono pri ties denova enigo. Sur la bildo estas prezentita la fasado de eklipsa subpaĝo (per la verda koloro mi kaŝis la reklamon). Ve, la plej baldaŭa sun-eklipso, observebla en Krimeo, okazos nur en 2020, en Krimeo ĝi estos nur relative malgranda.

      ru:
Уже неоднократно упоминавшийся мною астрономический сайт heavens-above.com (если вы забыли, о чём речь, перечитайте мою старую запись) обновился полезной функцией: теперь он описывает и ожидающиеся солнечные затмения! Разумеется, в сети полно сайтов, способных это делать, но heavens-above вновь сумел предоставить все эти функции очень простым, оригинальным и легко понимаемым образом. Посетите и наслаждайтесь! Рекомендую непременно зарегистрироваться, так как регистрация предоставит вам возможность указать место наблюдений максимально детально (от чего зависит точность прогнозов сайта), а потом использовать эти данные без необходимости в повторном их вводе. На картинке представлен общий вид страницы, посвящённой затмениям (зелёным цветом я замазал рекламу). Увы, ближайшее солнечное затмение, видимое в Крыму, состоится лишь в 2020 году, у нас оно будет относительно небольшим.Iom da saĝaĵoj / Немного умностей )
mevamevo: (Default)

    ru: Накатал недавно свеженький перевод на эсперанто популярной даже в наше время «Песенки о капитане» из культового в своё время фильма (1936 год!) «Дети капитана Гранта». А то уж, право, немного обидно: я столько всяких песен перевёл на эсперанто, а большей-меньшей известностью в эсперанто-среде пользуется лишь перевод песни «33 коровы» из фильма «Мэри Поппинс, до свидания» :). Шучу, конечно: я перевожу лишь для души, и мне неважно, знает ли вообще публика о моих переводах :). К слову, «исходное» звучание оригинальной песни (слова — В. И. Лебедев-Кумач, музыка — И. О. Дунаевский) можно послушать тут, а прекрасное исполнение Муслима Магомаева — тут.

    eo: Antaŭnelonge mi elproduktis freŝan tradukon de la eĉ nun populara «Kanto pri kapitano» el la iam (la jaro 1936!) famega filmo «Geinfanoj de kapitano Granto». Vere, iom pikas min, ke mi ja tradukis sufiĉe multe da kantoj al E, dum la sola pli-malpli konata en la E-medio daŭre restas nur la kanto «33 bovinoj» el la filmo «Mary Poppins, ĝis revido» :). Mi, certe, ŝercas: mi tradukas nur por la plezuro, la atento de la publiko ne multe gravas por mi. Interalie, la «originalan» sonadon de la kanto (kies tekston aŭtoris V. I. Lebedev-Kumaĉ kaj la muzikon — I. O. Dunajevskij) oni povas aŭskulti ĉi tie (kaj la belegan plenumon de Muslim Magomajevĉi tie).Оригинал и перевод // Originalo kaj traduko )
mevamevo: (Аватара 2013)

    ru: Ещё осенью я накатал хулиганский перевод на эсперанто не менее хулиганской песни весьма хулиганского Вени Д’ркина. Публикую перевод и его запись. Веня Д’ркин — весьма интересный автор. Если кто совсем ничего не слышал о нём, то дам лишь одну ссылку: подборка каверных исполнений одной из наиболее известных его песен «Непохожая на сны». Непременно нужно будет перевести и её, но как, блин, передать на эсперанто «в дуду трузера» и «хучи-кучи-мен»? :) Скороговорческое скопление согласных ĉ в данном переводе — сознательное решение. Ну, чтобы никто кроме меня не смог это исполнить :).

    eo: Jam aŭtune mi elproduktis huliganan tradukon de huligana kanto de plej huligana Veĉjo D’rkino (jen ligilo al la angla vikipedio). Jen mi publikigas la tradukon kaj la registraĵon. Veĉjo D’rkino estas tre interesa aŭtoro. Unu el liaj plej famaj kantoj, ŝajne, estas «Nesimila al sonĝoj»; oni povas rigardi/aŭskulti multajn ali-prezentojn de tiu ĉi kanto ĉi tie. La langorompa akumulo de ĉ en mia traduko estis konscia tradukista solvo. Nu, por ke neniu alia povu plenumi tiun tradukon :).Оригинал и перевод // Originalo kaj traduko )
mevamevo: (Аватара 2013)

    eo:
Hodiaŭ estas la 157-a datreveno de la naskiĝo de nia Majstro. Gratulon al ĉiuj koncernatoj! Ni festu kaj festenu! Ne forgesu, ke la hodiaŭa dato estas ankaŭ la tago de E-libro. Do, se vi ne povas aĉeti al vi aŭ al via amiko iun novan libron, almenaŭ relegetu la malnovan! :)

    ru:
Сегодня, 15-го декабря, мы отмечаем 157-ю годовщину дня рождения Лазаря Заменгофа, создателя основ эсперанто. Среди эсперантистов этот день считается ещё и днём книги на эсперанто, сегодня принято покупать или дарить новую книгу на международном языке (а если нет такой возможности, то можно хотя бы перечитать какую-нибудь из старых книг). С праздником всех причастных! :)


P. S. В этот день я традиционно будут рад ответить на любые вменяемые вопросы об эсперанто :).

mevamevo: (Аватара 2013)

      ru:
Проведём «разбор полётов» по поводу опубликованного на днях теста-опроса о частотности отдельных эсперантских букв. В опросе приняли участие 20 человек (не сильно много, конечно, ну так и предмет несколько специфичный). Наиболее частую гласную читатели признали (но O составила ей заметную конкуренцию); вторая по редкости согласная тоже получила достаточно много голосов, но всё же не смогла победить в споре с Z. Наконец, с самой частой согласной вышел прокол: очевидное большинство проголосовало за L, тогда как она всё же не является самой частой. Ниже привожу результаты голосования и правильные ответы.

      eo:
Ni analizu la antaŭnelonge publikigitan teston-sondadon pri la ofteco de kelkaj E-literoj. La sondadon partoprenis 20 homoj (certe, ne tro granda kvanto, sed ankaŭ la afero ja estas iom specifa). La plej oftan vokalon la legantoj ja rekonis (sed O ja faris sufiĉe seriozan konkurencon al ĝi); ankaŭ la dua plej malofta konsonanto ricevis sufiĉe da apogo, sed tamen ne sukcesis venki la literon Z. Fine, la divenado de la plej ofta konsonanto fiaskis: la evidenta plimulto voĉdonis por L, kiu ja ne estas la plej ofta. Sube mi prezentas la rezultojn de la voĉdono kaj la ĝustajn respondojn.


Узнать подробности // Konatiĝi kun la detaloj )
mevamevo: (Аватара 2013)

      ru:
Проведём небольшой бестолковый тест на знакомство с эсперантской графикой. Все эсперантисты, разумеется, знакомы с алфавитом эсперанто (кто не представляет себе, как выглядит текст на эсперанто, можете заглянуть хотя бы в эсперантскую википедию). А вот сможете ли вы навскидку оценить частоту встречаемости тех или иных букв в эсперанто-текстах? Понятно, например, что наиболее частой должна быть какая-то гласная, но какая именно? Ясно также, что наиболее редкой буквой является ĥ, но какая буква следует за ней по редкости? Или, скажем, какая согласная является наиболее частой? В общем, вот вам небольшой тест-проверка. Ответы будут на днях, гуглёж портит карму! :)

P.S. Поскольку в эсперанто, слегка упрощая, каждая буква соответствует одному звуку, тест будет посвящён одновременно и эсперантской фонетике :).

      eo:
Ni provu fari etan sensencan teston pri via kono de la esperanta skribo. Memkompreneble, vi ĉiuj konas la E-alfabeton. Sed ĉu vi sukcesos senprepare pritaksi la oftecon de iuj apartaj literoj en la E-tekstoj? Klaras, ekzemple, ke la plej ofta litero devus esti iu vokalo, sed kiu ĝuste? Klaras ankaŭ, ke la plej malofta litero estas ĥ, sed kiu litero estas la dua plej malofta? Aŭ kiu estas la plej ofta konsonanto? Do, jen eta testo-elprovo. La respondoj venos post kelkaj tagoj, guglado malbonigas la karmon! :)

P.S. Ĉar en Esperanto, se iom faciligi, ĉiu litero respondas al unusola sono, la testo samtempe temos ankaŭ pri la fonetiko :).


ОБНОВЛЕНИЕ//NOVIGO:
Опрос закрыт. Анализ результатов и правильные ответы опубликованы тут. La sondado estas fermita. La analizo de la rezultoj kaj la ĝustaj respondoj estas prezentitaj ĉi tie.


[Poll #2056398]
mevamevo: (Аватара 2013)

Vaste konata rusia esperantisto, tradukisto kaj poeto Valentin Melnikov ([livejournal.com profile] vmel) antaŭnelonge lanĉis serion da enigmaj versaĵoj, kiuj temas pri famaj esperantistoj. Necesas diveni, pri kiu esperantisto temas. La unuaj du taskoj estis ne tro komplikaj, sed ni atendas la pluajn.

Ĉiuj estas invitataj partopreni en tiu ĉi enigmo-konkurso en la blogo de V. Melnikov. Venu kaj divenu: http://vmel.livejournal.com/tag/versportretoj. :)

mevamevo: (Аватара 2013)

      ru:
Как известно, в эсперанто имеется особое слово, которым обозначают тех, кто в эсперанто-среде использует свой национальный язык. И слово это — «крокодил»/«krokodilo» (глагол, описывающий данное действие, звучит как krokodili). Почему используется именно это слово? Конечно, со стопроцентной уверенностью проследить его появление довольно сложно, но версии есть. Вот что пишет по этому поводу Этимологический словарь эсперанто авторства Эббе Вильборга (привожу перевод в небольшой обработке, ниже приведена дословная цитата на эсперанто).

Слово krokodili означает «говорить на национальных языках в эсперанто-среде». Возникновение этого оборота детально рассмотрел Golden в Fonto 39/1983, стр. 21-31. Использование этого слова инициировал некий Ferrari, убеждённый эсперантист итальянского происхождения, проживавший в Париже и примерно в 1931-33 годах работавший официантом в кафе «Talma», где часто собирались молодые эсперантисты. По ряду свидетельств, Ferrari использовал оборот «Это что ещё за крокодилы?», имея в виду публику, говорящую на французском языке. Возможных объяснений, почему именно «крокодил», имеется несколько. По одной версии, «крокодил» был выбран потому, что является пресмыкающимся, а во французском языке слово reptile имеет также смысл «до низости покорный человек» (ср. русское «пресмыкаться»). По другой версии, определённое влияние оказало крылатое выражение «крокодиловы (неискренние) слёзы» (якобы, «крокодилящие» эсперантисты лицемерно жалуются на вечный недостаток времени и прочее, что не позволяет им овладеть языком до нужного уровня). Наконец, есть свидетельство о том, что чуть ли не сам Ferrari объяснил выбор данного слова тем, что «у крокодилов большие рты, которыми они плохо пользуются». Последняя версия представляется наиболее правдоподобной: челюсти двигаются, но вместо ожидаемого эсперанто из них исходят лишь непонятные слова на национальном языке...

      eo:
Se vi kapablas legi kaj kompreni tiun ĉi tekston, vi nepre scias, kio estas «krokodilo». Malfacilas diveni la historion pri la apero de tiu ĉi vorto kun centprocenta certeco, tamen ja ekzistas kelkaj versioj pri tio. Jen sube mi citas la informon el la Etimologia vortaro de Esperanto fare de Ebbe Vilborg.

La verbo krokodili signifas «paroli nacilingve en esperantista medio» (PIV). La ekeston de tiu figura uzo tre detale pritraktis Golden en Fonto 39/1983, p. 21-31. Ĝin iniciatis iu Ferrari, italdevena ĝisosta esperantisto kaj ĉiama progagandisto loĝanta en Parizo, kiu proksimume dum la jaroj 1931-33 laboris kiel kelnero en kafejo Talma, kie junaj esperantistoj kutimis kunveni (persona komunikaĵo de R. Bernard al Golden; kp Jossinet en HdE 5/1983, 4). Tiuj vortaroj, kiuj registras la esprimon (krom PIV: Wells 1969, Middelkoop 1971, Bokarev 1974, GD 1976 [suplemento], Nordenstorm 1982) prezentas ĝin verbe, kvankam ŝajnas, ke Ferrari uzis la substantivon: «Kiuj estas tiuj krokodiloj?»; same rakontas Waringhien (ĉe Gregor en BEsp 738/1967, 207) ke la junaj parizaj esperantistoj parolis pri «maljunaj krokodiloj» france parolantaj. Evidente temas pri pejorativo, sed tute konvinka klarigo de la vortelekto mankas. Laŭ Golden (l. c. 29) krokodilo estas analogaĵo al F reptile «reptilio», kiu povas signifi «malnoble humilega persono» (tamen temas ne nur pri insulto; la vorto devus iel aludi la paroladon). Oni ankaŭ alportis la internacian esprimon «krokodilaj (=hipokritaj) larmoj», ĉar «la nekapablaj E-istoj... hipokrite plendas pri tempomanko ktp, kiu malhelpas ilin lerni la lingvon» (Albault, MK 8/1964, 242) — tro serĉita klarigo, ĉar tiuj larmoj ja nur tre nerekte koncernus la parolsituacion. Middlemast (BEsp 740/1968, 254) citis paroladon dum la Berna kongreso, en kiu iu (Ferrari mem?) diris, ke krokodiloj havas grandajn buŝojn, kiujn ili malbone uzas. El la proponitaj klarigoj tiu ĉi eble estas la plej bona: la makzeloj moviĝas, tamen elvenas ne la atendata Esperanto sed nur nekompreneblaj nacilingvaj vortoj...

Цит. по / Citita laŭ
Ebbe Vilborg. Etimologia vortaro de Esperanto. Volumo 3: K-M. Eldona societo Esperanto, Malmö, 1993, ISBN 91 85288 21 7, p. 67.

mevamevo: (Аватара 2013)

Kiel mi jam rakontis, de la 11a ĝis la 18a de julio mi estis en Jalto. La datoj estis elektitaj ne hazarde — ili koincidis kun la E-aranĝo «Krimeaj Esperanto-Tagoj». La aranĝo dekomence ne promesis esti por mi tro interesa: la akcento estis farita al ripozado kaj ekskursoj (nu, mi ja estas denaske jaltano, do tio neniel logis min), iuj interesaj E-rilataj programeroj ne estis planataj.

Do, mi venadis al la aranĝejo nur vespere. Inter la pli-malpli rimarkindaj programeroj mi povas rememori nur la koncerton de Mikaelo Povorin kaj la prezentaĵon de Ludmila Novikova (kiu prezentis siajn originalajn kaj tradukitajn versojn kaj rakontis pri sia vivo). Iom da fotoj kaj pliaj impresoj troveblas sube en la kaŝparto.

Sur la log-foto videblas la busto de Zamenhofo. Atentaj legantoj povus demandi: ĉu temas pri tiu sama busto, kiun Jefimo antaŭ kelkaj jaroj solene subakvigis ĉe Tarĥankuto por lanĉi E-strateton en la fama subakva muzeo «Aleo de famuloj» (atingebla ja nur por ranhomoj, sed, onidire, sufiĉe populara)? Jes ja! Speciale por la ĉi-jara KET Jefimo reprenis la buston kaj veturigis ĝin al Jalto. La sencon de tiu «multmova problemo» mi neniel povas kompreni...
Kelkaj pliaj fotoj kaj impresoj )
mevamevo: (Аватара 2013)

Jen peto-demando por esperantistoj. Bonvolu respondi al la sube prezentita demando. Se vi deziras, sentu vin libera priskribi vian vidpunkton pli detale en la komentoj. Mian vinpunkton mi preferus ne prezenti por ne influi la opinion de la pridemandatoj. Antaŭdankon!

Do, jen la demando: ĉu vi aprobas la formon «parkero» kaj, se jes, kiel vi pli verŝajne komprenus ĝin sen la kunteksto? Ne temas pri la vort-ludo park-er-o, temas pri la derivaĵo el la radiko parker-!


[Poll #2048272]
mevamevo: (Аватара 2013)

      eo:
En ĉi tiu blogero mi provis kolekti la plej konatajn kaj pli-malpli uzatajn interjekciojn. La komentoj kaj klarigoj estas nur ruslingvaj; se la listeto iom «fiksiĝos» kaj estos akceptita de la publiko, mi aranĝos ĝin ankaŭ kun la Esperantaj komentoj. Faru aldonojn kaj korektojn laŭbezone! Vidu ankaŭ la jam faritan liston de la bestoblekaj son-imitoj kaj ankaŭ la liston de son-imitoj de malviva naturo.

      ru:
В данной записи я постарался собрать «единым списком» наиболее известные и «устоявшиеся» междометия на эсперанто. В качестве базы для этого списка я использовал NPIV, PAG, собственный опыт и ряд сетевых источников. Отдельные варианты встречаются и используются чаще, отдельные — реже, но в целом список довольно «каноничен». При наличии нескольких вариантов, в первую очередь (первой строкой) я привожу те, что по ряду причин кажутся мне предпочтительными. Вразумительная критика и уточнения/дополнения приветствуются.

Эсперантистам (особенно начинающим и progresantoj), имхо, данный список будет полезен. Неэсперантистам же, возможно, будет интересно узнать, как на эсперанто звучат выражения вроде «Блин!» или «Итить-колотить!» :). Если кто пропустил, уже опубликован список звукоподражаний для различных животных и нечленораздельных человеческих звуков (см. тут), а также перечень звукоподражаний для звуков неживой природы (см. тут).

Огласите весь список! // La listo de la interjekcioj )
mevamevo: (Аватара 2013)

      eo:
En ĉi tiu blogero mi provis kolekti ĉiujn konatajn kaj pli-malpli uzatajn onomatopeojn (son-imitojn) por la sonoj de malviva naturo en Esperanto (kiel sonoj de bato, falo, plaŭdo ks). La komentoj kaj klarigoj estas nur ruslingvaj; se la listeto iom «fiksiĝos» kaj estos akceptita de la publiko, mi aranĝos ĝin ankaŭ kun la Esperantaj komentoj. Faru aldonojn kaj korektojn laŭbezone! Vidu ankaŭ la jam faritan liston de la bestoblekaj sonimitoj.

      ru:
В данной записи я постарался собрать «единым списком» (пусть и небольшим, но что уж есть) известные мне способы передачи на эсперанто (в письменном виде) различных звуков неживой природы (скрип, стук, выстрел, падение, звук рвущейся ткани и т. п.). В качестве базы для этого списка я использовал NPIV (светлая память его главному редактору), PAG, собственный опыт и ряд сетевых источников. Не все варианты являются прям массово признанными и/или универсально понятными, но даже в сомнительных случаях использовать уже замеченные варианты предпочтительней, чем с нуля придумывать что-то своё. При наличии нескольких вариантов, первой строкой я привожу те, что по ряду причин кажутся мне предпочтительными. Вразумительная критика и уточнения/дополнения от эсперантистов приветствуются.

Эсперантистам (особенно начинающим и progresantoj), имхо, данный список будет полезен. Неэсперантистам же, возможно, будет интересно узнать, как звучат разного рода звукоподражания на эсперанто (иногда — аналогичные русским, иногда — совершенно от них отличные). Если кто пропустил, уже опубликован список звукоподражаний для различных животных и нечленораздельных человеческих звуков (см. тут). Скоро будет ещё и перечень каноничных эсперантских междометий, следите за рекламой!

Огласите весь список! // La listeto de la son-imitoj )
mevamevo: (Аватара 2013)

      eo:
Jen mi publikigas plian kanton de Paŭlo Grebenjuko en mia traduko (kaj eĉ en mia kunplenumo). Tiun ĉi kanton mi tradukis antaŭlongege (fakte, ĝi estas unu el la plej fruaj miaj «normalaj», t. e. pli-malpli bonaj tradukoj). La prezentatan version ni speciale registris por la Kieva IJK-2011. Tiu ĉi traduko estas aparte kara por mi; oni povas legi la paralele prezentitajn tekstojn de la traduko kaj originalo ĉi tie. En la muzika registraĵo Paŭlo Grebenjuko ĉefkantas, mi tenoras kunkante. Kelkajn pliajn kantojn el tiu IJKa serio oni povas trovi ĉi tie («Viaj trist’ kaj plor’...») kaj ĉi tie («Balaklavo»).

Bonajn feriojn al ĉiuj! Mi revenos post kelkaj tagoj kaj tiam respondos al viaj komentoj! :)

      ru:
Опубликую ещё одну песню Павла Гребенюка в моём переводе на эсперанто (в этот раз я даже подпеваю). Эту песню я перевёл ещё очень давно (по сути, она является одним из самых первых моих «нормальных», более-менее приличных переводов на эсперанто). Данную версию мы специально записали для киевского Международного молодёжного эсперанто-когресса в 2011 году. Этот перевод особо дорог для меня. Тексты перевода и оригинала, представленные параллельно, можно увидеть здесь. В данной записи Павел Гребенюк ведёт основную партию, я веду подголоски в верхнем регистре. Ещё парочку записей из этой IJK-серии можно найти тут («Viaj trist’ kaj plor’... / Что мне боль твоя...») и тут («Balaklavo / Балаклава»).

Всем — хороших выходных! Я вернусь через пару дней и уж тогда отвечу на ваши комментарии! :)

mevamevo: (Аватара 2013)

      eo:
En ĉi tiu blogero mi provis kolekti ĉiujn konatajn kaj pli-malpli uzatajn onomatopeojn (son-imitojn) por la bestaj blekoj en Esperanto (ankaŭ kelkaj specifaj sonoj, produktataj de la homo, enestas sube). La komentoj kaj klarigoj estas nur ruslingvaj; se la listo iom «fiksiĝos» kaj estos akceptita de la publiko, mi aranĝos ĝin ankaŭ kun la Esperantaj komentoj. Faru aldonojn kaj korektojn laŭbezone!

      ru:
В данной записи я постарался собрать «единым списком» известные мне способы передачи на эсперанто (в письменном виде) различных звуков, издаваемых разнообразными животными (ну и плюс отдельных специфических звуков, производимых людьми). В качестве базы для этого списка я использовал NPIV, PAG, собственный опыт, ряд сетевых источников, а также широко известный словарик «Knedu min, sinjorino». Не все варианты являются прям массово признанными и/или универсально понятными (без хорошего знакомства с эсперанто), но даже в сомнительных случаях использовать уже замеченные варианты — это явно лучше, чем от фонаря придумывать что-то своё. При наличии нескольких вариантов, в первую очередь (первой строкой) я привожу те, что по ряду причин кажутся мне предпочтительными. Вразумительная критика и разумные уточнения/дополнения от эсперантистов приветствуются! :)

Эсперантистам, имхо, данный список будет полезен. Неэсперантистам же, возможно, будет интересно узнать, как звучат разного рода «животные» звукоподражания на эсперанто. Например, эсперантские петухи однозначно кричат не «кукареку», а kokeriko, а воробьи-эсперантисты чирикают не «чирик-чирик», а kvivit-kvivit :). В общем, заглядывайте под кат, если интересно :).

К слову, за этим списком в ближайшее время воспоследствуют эсперантские звукоподражания для звуков неживой природы («Tuk-tuk-tuk» на эсперанто — неправильно; нужно frap-frap-frap! :), а также список «каноничных» эсперантских междометий. Следите за рекламой! :)

Огласите весь список, пжлста! // La listo de la onomatopeoj )
mevamevo: (Аватара 2013)

      ru:
Скончался выдающийся итальянский писатель и учёный Умберто Эко. Очень жаль. Я, к сожалению, читал лишь две его книги («Имя розы» и «Маятник Фуко»), но они принадлежат к числу наиболее любимых. Кроме всего прочего Эко был видным сторонником идеи о необходимости использования вспомогательного языка-посредника и неплохо отзывался об эсперанто. Его книги и работы ещё долго будут радовать нас. Вечная память.

В качестве дани памяти сошлюсь на мой перевод на эсперанто одной главы из «Маятника Фуко» (про тамплиеров, перевод представлен параллельно с русским текстом, русскоязычные могут просто почитать интересную главу). Кроме того, у меня есть перевод ещё одной небольшой главки «про трубу» из этого же романа.

      eo:
Forpasis elstara itala verkisto kaj sciencisto Umberto Eco. Jen malĝojo. Bedaŭrinde, mi legis nur du liajn librojn («La nomo de la rozo» kaj «La pendolo de Foucault»), sed ili apartenas al la listo de la plej ŝatataj. Krome, Eco estis rimarkinda subtenanto de la ideo pri la uzo de vehikla help-lingvo kaj bone rilatis al Esperanto. Liaj libroj kaj verkoj ankoraŭ longe ĝojigos nin. Ripozu li en paco.

Por omaĝi la forpasinton, mi menciu mian tradukon al Esperanto de unu ĉapitro el «La pendolo de Foucault» (la ĉapitro rakontas pri la templanoj). Krome, mi iam tradukis ankoraŭ unu ĉapitron «pri trumpeto» el la sama romano.

mevamevo: (Аватара 2013)

      ru:
Вдобавок к уже опубликованной видео-версии песни «Балаклава» Павла Гребенюка опубликую ещё одну его песню в переводе на эсперанто. Студийная запись, которую мы делали в рамках подготовки к концерту на киевском IJK в 2011 году (Павел исполняет песню соло, делает лишь одну оговорку в самой первой строчке: вместо «via kor-dolor’» поёт «viaj kor-dolor’»). Я уже как-то говорил, что перевод данной песни — моё пока что лучшее достижение в плане перевода поэтических текстов на эсперанто. Текст оригинала и перевода можно увидеть тут.

      eo:
Aldone al la jam publikigita videa versio de la kanto «Balaklavo» de Paŭlo Grebenjuko mi jen publikigas ankoraŭ unu lian kanton en la Esperanta traduko. Estas studia registraĵo, kiun ni faris kadre de preparoj al la koncerto dum la Kieva IJK en 2011 (Paŭlo kantas sola kaj faras nur unu misdiron en la plej unua linio: anstataŭ «via kor-dolor’» li kantas «viaj kor-dolor’»). Mi jam diris, ke tiu ĉi traduko estas dume mia plej grava atingo koncerne tradukojn de la poeziaj tekstoj al Esperanto. La teksto de la originalo kaj la traduko legeblas ĉi tie.


mevamevo: (Аватара 2013)

    eo:
Hodiaŭ estas la 156-a datreveno de la naskiĝo de nia Majstro. Gratulon al ĉiuj koncernatoj! Ni festu kaj festenu! :)

    ru:
Сегодня, 15-го декабря, мы отмечаем 156-ю годовщину дня рождения Лазаря Заменгофа, создателя основ эсперанто (называть его «автором эсперанто» не вполне корректно, так как он именно заложил базу для будущего языка, который в дальнейшем развивался не только его усилиями, а и при значительном участии рядовых пользователей эсперанто). С праздником всех причастных! :)


P. S. В честь праздника вечером с удовольствием отвечу на вопросы об эсперанто :).

mevamevo: (Аватара 2013)

      ru:
Для IJK-2011 в Киеве я соблатыкал Пашу Гребенюка (https://www.facebook.com/PavelGrebenyuk) подготовить совместное концертное выступление, в которое вошли как его оригинальные песни (в моём переводе на эсперанто), так и наши совместные исполнения знаменитых бардовских песен на эсперанто. Выступление удалось; публике, похоже, понравилось. Однако, ещё перед выездом в Киев мы сделали записи нескольких песен в «студийных условиях». Вот, опубликую одну из них. Я «подголосую», пою в верхнем регистре, Павел ведёт основную, нижнюю партию.

      eo:
Antaŭ la IJK-2011 en Kievo mi engaĝis Paŭlon Grebenjukon (https://www.facebook.com/PavelGrebenyuk) por fari komunan koncerton, kiun eniris ankaŭ liaj originalaj kantoj (en mia E-traduko). La prezento estis sukcesa; la publiko, ŝajne, restis kontenta. Tamen jam antaŭ la forveturo al Kievo ni ja faris kelkajn registraĵojn en la «studiaj kondiĉoj». Jen estas unu el ili. Paŭlo Grebenjuko baritonas kaj kantas la malpli altan, bazan partion; mi tenoras kaj kunkantas en la pli alta registro.
Оригинал и перевод // Originalaĵo kaj traduko )

Profile

mevamevo: (Default)
mevamevo

September 2017

S M T W T F S
      12
3 4 5 6 78 9
10 111213141516
17181920212223
24252627282930

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 10:37 pm
Powered by Dreamwidth Studios